Albanian

Përshëndetje 

Si një shoqëri krejt e re, duke formuar vetëm në shkurt 2020, Shoqëria Shqiptare është një vend ku studentët shqiptarë mund të ndjehen si në shtëpi dhe të njihen me njëri-tjetrin, ndërsa ndajnë interesa dhe kulturë të përbashkët. Jo-shqiptarët që duan të mësojnë më shumë rreth aspekteve gjuhësore dhe kulturës unike janë njësoj të mirëpritur. Të gjithë inkurajohen të sjellin idetë e tyre për gjëra argëtuese për të bërë dhe ngjarje të reja që mund të zhvillonim.

Ne dëshirojmë të krijojmë një sens të komunitetit shqiptar brenda Loughborough ku studentët shqiptarë mund të mblidhen së bashku për të praktikuar traditat dhe kulturën shqiptare - qoftë përmes netëve të filmit, gatimit të vakteve shqiptare, shoqërive sociale etj. Studentët gjithashtu mund të praktikojnë gjuhën shqipe dhe të mësojnë më shumë gjatë tubimeve joformale. Mbledhja e fondeve do të ishte gjithashtu një veprimtari shum e mir për më pak fatlumët në Shqipëri - një bamirësi afër zemrës së çdo shqiptari dhe ka shumë mënyra argëtuese me të cilat mund të mbledhim para.

Anëtarësia është vetëm 5 £ dhe do të shkojë drejt një buxheti për ngjarje të mëdha ushqimore gjatë gjithë vitit i cili do të jetë falas.

Cfarë po prisni, bashkohuni me ne për një vit plot kënaqësi!

 

Hello

As a brand-new society, only forming in February 2020, the Albanian Society is a place where Albanian students can feel like at home and get to know one another, while sharing common interests and culture. Non-Albanians who want to learn more about the linguistic aspects and unique culture are equally welcome. Everyone is encouraged to bring their own ideas of fun things to do and new events we could hold.

We want to create a sense of Albanian community within Loughborough where Albanian students can get together to practice Albanian traditions and culture – be it through movie nights, cooking Albanian meals, socials and so on. Students can also practice the Albanian language and learn more during nonformal gatherings. Fundraising would also be a core activity for the less fortunate in Albania – a charity close to every single Albanian’s heart and there are many fun ways in which we can raise money.

Membership is only £5 and it will go towards a budget for big food events all year which will be free.

What are you waiting for, join us for a year full of fun!

 

Join our Facebook page for more information and updates on events:

https://www.facebook.com/Loughborough-Students-Union-Albanian-Society-107318870892818